امضای وزیر ورزش پای حکم ریاست هادی ساعی در تکواندو

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی رسما رئیس فدراسیون تکواندو شد.

حکم ریاست هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو توسط سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان اهدا شد.

امضای وزیر ورزش پای حکم ریاست هادی ساعی در تکواندو